Podmínky používání

Podmínky používání

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost EP Real Estate, a.s., IČ: 05197155, se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka B 21696 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“). 

Autorská práva

Provozovatel prohlašuje, že veškerý obsah těchto webových stránek je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími platnými právními předpisy.

Provozovateli náleží autorská práva k obsahu, který umísťuje na tyto webové stránky. Bez ohledu na uvedené mohou být některé materiály nebo texty umístěné na webových stránkách vlastnictvím třetích osob a mohou používat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Užívání webových stránek

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami používání.

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky způsobem nenarušujícím jejich provoz, bezpečnost a celistvost.

Uživatelé nemají právo jakkoli distribuovat, publikovat, upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Cookies

Informace z této oblasti naleznete zde.